Epistemologi: Makna dan perbincangan mengenainya dari sudut falsafah Peradaban Islam

#ActionPills | Shawal 🇵🇸
11 min readAug 19, 2020

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, selalu mempunyai rasa ingin tahu atas segala sesuatu yang ada di hadapannya. Sifat ingin tahu itu selalu muncul dengan pertanyaan seperti siapa, di mana, apa, bagaimana, mengapa dan pelbagai lagi kata tanya yang lain. Kalau dalam diri manusia muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini, maka…

--

--

#ActionPills | Shawal 🇵🇸

Sharing weekly #ActionPills for both of you and ME. Let's consume and apply this 'actionable pills' in our daily life ^^ > https://taplink.cc/actionpills <